ખો ખો મેચ

* ખો-ખો મેચ ૩૧ મિનિટ

** ખો-ખો મેચ નંબર – ૨

* ખો-ખો મેચ નંબર -૩

*  ખો-ખો મેચ નંબર -૪

*  ખો-ખો મેચ નંબર -૫

*  ખો-ખો મેચ નંબર ૬

*  ખો-ખો મેચ નંબર ૭

ખેલકુદ (એથ્લેટીક્સ ) ટુંકી દોડ

૧૦૦ મીટર દોડ ૯.૨૭ સેકન્ડમાં

૧૦૦ મીટર દોડ ૯.૫૮ સેકન્ડ

૧૦૦ મીટર દોડ ૯.૩૨ સેકન્ડ

બહેનોની ૧૦૦ મીટર દોડ

બહેનો ની ૧૦૦મીટર દોડ

૧૦૦ મીટર દોડ બહેનો

૨૦૦ મીટર દોડ

૨૦૦ મીટર દોડ

૨૦૦ મીટર દોડ Usain Bolt world record 19.19

૨૦૦ મીટર દોડ Tyson Gay on 200m (HD)

૨૦૦ મીટર દોડ Top 10 – Fastest 200m Races

200મીટર બહેનો

૪૦૦ મીટર દોડ

૪૦૦ મીટર દોડ

૪૦૦ મીટર દોડ

400* 4 રીલે દોડ ૪૦૦* ૧૦૦ રીલે દોડ

૪૦૦ * ૪ બહેનો એશીયન ગેમ

૪૦૦* ૪ ભાઈઓ રીલે દોડ

૧૦૦ * ૪ રીલે બહેનો

૧૦૦ * ૪ બહેનો રીલે દોડ

૧૦૦ * ૪ રીલે દોડ

Create your website with WordPress.com
શરૂ કરો